Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral, Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentra