Diliman Gender Review

Ang Diliman Gender Review (DGR) ay upisyal na journal ng UP Diliman Gender Office (UPDGO) na inilalathala isang beses bawat taon. Bilang pagsasagawa ng mandato nitong gender mainstreaming, naglalathala ito ng mga pangkasariang pananaliksik, mapanlikhang sulatin, rebyu ng mga tesis, disertasyon, aklat, at produktong pangmidya. Layon nitong magtanghal at magpalaganap ng mga bagong kaalaman at mapalakas ang talastasang pangkasarian na maaaring gamitin sa gawaing pagtuturo, administrasyon at ekstensiyon. Umaambag ito sa layunin ng Unibersidad na maging mayabong ang gawaing pananaliksik at paglalathala sa usapin ng kasarian.

 

LUPONG TAGAPAGPAGANAP (EXECUTIVE BOARD)

Tagapangulo (Chair)
Kristel May Gomez-Magdaraog, RSW, MAWD
University of the Philippines Diliman Gender Office (UPDGO)


Kasapi (Members) 


Ma. Stephanie Joy A. Andaya 
University of the Philippines Diliman Gender Office (UPDGO)

Cindy Cruz-Cabrera 
University of the Philippines Diliman Gender Office (UPDGO)

Concepcion T. Marquina  
University of the Philippines Diliman Gender Office (UPDGO)

 


LUPON NG PATNUGUTAN (EDITORIAL BOARD)

Punong Patnugot (Bol. 2021)
Judy M. Taguiwalo, Ph.D.
Department of Women and Development Studies, College of Social Work and Community Development (CSWCD-DWDS), University of the Philippines Diliman

Punong Patnugot (Bol. 2018-2020)
Nancy Kimuell-Gabriel, Ph.D.
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, College of Arts and Letters (DFPP-CAL), University of the Philippines Diliman

 

Katuwang na Patnugot
Cindy Cruz-Cabrera
University of the Philippines Diliman

Tagapamahalang Patnugot
Ma. Stephanie Joy A. Andaya
University of the Philippines Diliman 


LUPONG TAGAPAYO SA PATNUGUTAN (EDITORIAL ADVISORY BOARD)

Brenda Rodriguez Alegre, Ph.D.
Gender Studies, Faculty of Arts, The University of HongKong

Joi Barrios-Leblanc, Ph.D.
University of California Berkeley

Gonzalo A. Campoamor II, Ph.D.
College of Arts and Letters/Office of the Vice Chancellor for Research and Development, University of the Philippines Diliman

Teresa Paula S. De Luna, Ph.D.
College of Arts and Letters/Office of Anti-Sexual Harassment, University of the Philippines Diliman

Odine Maria M. De Guzman, Ph.D.
College of Arts and Letters, University of the Philippines Diliman

Rey C. Ileto, Ph.D.
Emeritus Faculty, The Australian National University

S. Lily Mendoza, Ph.D.
Department of Communication, Journalism, and Public Relations, Oakland University

Ma. Theresa T. Payongayong, Ph.D.
College of Social Sciences and Philosophy/Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs, University of the Philippines Diliman

Joefe B. Santarita, Ph.D.
Asian Center, University of the Philippines Diliman

E. San Juan, Jr., Ph.D.
English, Comparative Literature, and Ethnic Studies, University of Connecticut

Rolando B. Tolentino, Ph.D.
College of Mass Communication/Film Institute/Institute of Creative Writing, University of the Philippines Diliman

Galileo S. Zafra, Ph.D.
College of Arts and Letters, University of the Philippines Diliman